Talk to us at any time you like via ...
LIVE CHAT SUPPORT

Content in this section is divided into two different languages such as English and Slovak people can use appropriate live chat group to join now. We have made this for a particular reason so we can redirect all our visitors and users to the right place.SUPERPOBYT Travel UK

All information published through live chat is publicly available to all users and all participants of this group. The participants have the opportunity to get to know each other but also a great opportunity to exchange information among themselves via group chat or private communication.

The community is available to all other worldwide members who can clearly and fluently communicate in english language with all users who work in the field of travel and tourism. Currently, we have only one administrator and commissioner at the same time who control, manage and monitor all available chats and provide relevant responses to all users.

If there is inappropriate content in this community or this content is not related to tourism, the administrator and operator of this community reserves the right to remove the content and the user from this community, even without giving a reason..


SUPERPOBYT Travel SK

Všetky informácie zverejnené prostredníctvom živého chatu sú verejne dostupné všetkým používateľom a všetkým účastníkom tejto skupiny. Účastníci majú možnosť spoločnej komunikácie s prevádzkovateľom ale rovnako tak aj skvelú príležitosť na výmenu informácií medzi sebou prostredníctvom skupinového chatu alebo prostredníctvom privátneho komunikovania.

Komunita je dostupná výhradne slovenským a českým používateľom, ktorí pôsobia v oblasti cestovného ruchu alebo turizmu. V súčasnej dobe máme momentálne len jedného administrátora, ktorý kontroluje, riadi a monitoruje všetky dostupné chaty, dôveryhodnosť informácií a zároveň tak poskytuje relevantné odpovede všetkým používateľom.

Ak sa v tejto komunite nachádza nevhodný obsah alebo tento obsah nemá spojitosť s cestovním ruchom alebo turizmom, správca a prevádzkovateľ tejto komunity si vyhradzuje právo odstrániť obsah a používateľa z tejto komunity a to aj bez udania dôvodu.


 

We Provide Customer Support & Top Travel Destinations For You So You Can Book And Travel All Over The World Safe In Every Way

Customer Support Direct Line Now

+44 118 328 7132

Call Us If You Wish To Get Info, Advice Or Assistance

SUPERPOBYT Travel Desire

Vision Via Our Eyes